Today: 24 Feb 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ട് പോല്ല?ല്‍ട്ടല്ല? യാഥാല്ല?ഥ്യമായി
Photo #1 - Germany - Otta Nottathil - gundert_portal_germany_malayalam_legacy_project
Photo #2 - Germany - Otta Nottathil - gundert_portal_germany_malayalam_legacy_project
ബല്ല?ലില്‍ന്‍: മലയാള ഭാഷയുടെ വികാസ ചരിത്രല്‍ത്തില്ല? മായാല്‍ത്ത മുദ്ര പതില്‍പ്പില്‍ച്ച ഡോ. ഹെല്ല?മല്‍ന്‍ ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ടിനെല്‍ക്കുറില്‍ച്ചുല്ല? വെബ് പോല്ല?ല്‍ട്ടല്ല? ചൊല്ല?ാഴ്ച വൈകില്‍ട്ട് 4.15ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചരിത്രപ്രസില്‍ദ്ധമായ ട്യൂബില്‍ന്‍ഗല്‍ന്‍ സല്ല?വകലാശാലയിലെ റീഡിങ് റൂമിലായിരുല്‍ന്നു ചടല്‍ങ്ങ്.

ട്യൂബില്‍ന്‍ഗല്‍ന്‍ സല്ല?വകലാശാലയിലെ ഇല്‍ന്‍ഡോളജി പ്രൊഫസറും ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ട് ചെയറില്ലെക്ള താല്ല?ല്‍ക്കാലിക ചുമതലല്‍ക്കാരിയുമായ പ്രഫ.ഡോ.ഹൈല്‍െക്ക ഓബല്ല?ലില്‍ന്‍, പ്രശസ്ത ഇല്‍ന്‍ഡോളജില്ല?ും കേരള പഠനമേഖലയില്ല?
വിലമതില്‍ക്കാനാവാല്‍ത്ത സംഭാവനകല്ല? നല്ല?കിയ മുതില്ല?ല്‍ന്ന ഗവേഷകല്‍ന്‍ ആല്ല?ബ്രഷ്ട് ഫ്രാല്‍ന്‍സ്, തിരൂല്ല? തുല്‍ഞ്ചല്‍െത്തഴുല്‍ത്തല്ല?ല്‍ന്‍ മലയാള സല്ല?വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥല്‍ന്‍ തുടല്‍ങ്ങിയവല്ല? പോല്ല?ല്‍ട്ടല്ല? ഉദ്ഘാടനല്‍ച്ചടല്‍ങ്ങില്ല? പല്‍െങ്കടുല്‍ത്തു.

ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ട് ലെഗസി പല്‍ദ്ധതിയില്ല? അല്‍മ്പതിനായിരല്‍േത്താളം പേജുകല്ല? വരുല്‍ന്ന അതിവിപുലമായ രേഖാശേഖരമാണ് ഡിജിലൈ്ലഗ്ഗസ് ചെയ്തില്‍ട്ടുല്ല?ത്. 25 വല്ല?ഷല്‍േത്താളം കേരളല്‍ത്തില്ല? താമസില്‍ച്ച് മലയാളം പഠില്‍ച്ച്, മലയാളല്‍ത്തിന് നിഘണ്ടുവും വ്യാകരണവുമൊല്‍െക്ക രചില്‍ച്ച ഡോ. ഹെല്ല?മല്‍ന്‍ ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ട് 1859 ല്ല? ജല്ല?മനിയിലേല്‍ക്ക് മടല്‍ങ്ങുല്‍േമ്പാല്ല? നിരവധി താളിയോലകളും പുസ്തകല്‍ങ്ങളും കൈയെഴുല്‍ത്ത് രേഖകളും ഒല്‍പ്പം കൊണ്ടുപോയിരുല്‍ന്നു. ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ടില്ലെക്ള കാലശേഷം ഇവ ടൂബില്‍ന്‍ഗല്‍ന്‍ സല്ല?വകലാശാലയില്ല? സൂല്‍ക്ഷില്‍ച്ചിരില്‍ക്കയായിരുല്‍ന്നു. മലയാളഭാഷയുടെയും കേരള ചരിത്രല്‍ത്തില്ലെക്ളയും ഇരുല്ല?ടല്‍ഞ്ഞ മേഖലയിലേല്‍ക്ക് വെളില്‍ച്ചം വിതറുല്‍ന്ന വില്ല?ാനശേഖരമാണിത്.

1980 കളില്ല? ഡോ. സ്കറിയ സല്‍ക്കറിയയാണ് ടൂബില്‍ന്‍ഗല്‍ന്‍ സല്ല?വകലാശാലയില്ല? ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ടില്ലെക്ള രേഖാശേഖരം കണ്ടെല്‍ത്തി. പില്‍ന്നീട് ഹെല്ല?മല്‍ന്‍ ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ട് മലയാളം മാനുസ്ക്രിപ്ല്ലഗ്ഗ് സീരീസ് എല്‍ന്ന പേരില്ല? പല്‍യ്യല്‍ന്നൂല്ല? പാല്‍ട്ട്, തല്‍േച്ചാളില്‍പ്പാല്‍ട്ടുകല്ല?, ല്ല?ാനല്‍പ്പാന, അല്‍ഞ്ചടി, ഓണല്‍പ്പാല്‍ട്ടുകല്ല?, പഴല്ല?ിരേഖകല്ല?, തലല്ലേ?രി രേഖകല്ല? തുടല്‍ങ്ങി ഏതാനും കൃതികല്ല? ഡോ. സ്കറിയ സല്‍ക്കറിയ മുല്‍ന്‍കൈയെടുല്‍ത്ത് പ്രസില്‍ദ്ധീകരില്‍ച്ചു.

പ്രാചീന മലയാളഗ്രല്ല?ല്‍ങ്ങല്ല? ഡിജിലൈ്ലഗ്ഗസ് ചെയ്ത് പൊതുസല്‍ഞ്ചയല്‍ത്തിലാല്‍ക്കി
പ്രസില്‍ദ്ധീകരില്‍ക്കുല്‍ന്ന ഭാഷാസ്നേഹിയായ ഷിജു അലക്സ് (ബംഗളുരു)ടൂബില്‍ന്‍ഗല്‍ന്‍ സല്ല?വകലാശാലാ ലൈബ്രറി അധികൃതരുമായി നടല്‍ത്തിയ നിരല്‍ന്തര ചല്ല?ല്‍ച്ചകളുടെ അവസാനം ഈ രേഖാശേഖരം ടൂബില്‍ന്‍ഗല്‍ന്‍ സല്ല?വകലാശാല തല്‍െന്ന ഡിജിലൈ്ലഗ്ഗസ് ചെയ്ത് പ്രസില്‍ദ്ധീകരില്‍ക്കുല്‍ന്ന ഗുണ്ടല്ല?ല്‍ട്ട് ലെഗസി പല്‍ദ്ധതി യാഥാല്ല?ല്‍ത്ഥ്യമാല്‍ക്കിയത്.

ലില്‍ങ്ക്:

http://gundertportal.de/
- dated 21 Nov 2018


Comments:
Keywords: Germany - Otta Nottathil - gundert_portal_germany_malayalam_legacy_project Germany - Otta Nottathil - gundert_portal_germany_malayalam_legacy_project,pravasi news,malayalam news portal,malayalam news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news,Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Malayalees News Portal,Malayali News,News for Mallus,Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings. Pravasi Lokam - pravasionline.com- a pravasi malayalam news portal. Malayalam Pravasi news from Europe,Gulf malayalam news,American malayalam news,Canadian malayalam news,Singapore malayalam news, Australia malayalam news,Newzealand malayalam news,Inda and other countries. Covers topics - News headlines, Finance, Education, Sports, Classifieds, Current Affairs, Special & Entertainment News. Classifieds include Real Estate, Condolence, Matrimonial, Job Vacancies, Buy & Sell of products and services, Greetings.
Other News Titles:
new_off_brs_KSF_munich
കേരള സമാജം മ്യൂണിക്കിന് പുതിയ നേതൃത്വം Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_canada_talk_at_munich
ജര്‍മനിയില്‍ ഇന്ത്യ ~ ക്യാനഡ ചര്‍ച്ച Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
israel_palestine_blinken_munich
പലസ്തീന്‍ രാഷ്ട്രം ഉടന്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണമെന്ന് യുഎസ് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
funeral_sr_mercy_jose_kulathuvayal_kerala
സി.മേഴ്സി ജോസ് പ്ളാല്‍േത്താല്‍ട്ടല്‍ത്തിലില്ലെക്ള സംസ്കാരം വെല്ല?ിയാഴ്ച കുളല്‍ത്തുവയലില്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
പ്രണയദിനല്‍ത്തില്ല? വാലലൈ്ലക്ളല്‍ന്‍സ് ഡേയില്ല? പ്രണയിതാല്‍ക്കളല്‍ക്കായി ഒരു പ്രണയഗീതം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
germany_unveils_new_plan_to_far_right_extremism
തീവ്ര വലതുപല്‍ക്ഷ തീവ്രവാദല്‍ത്തിനെതിരെ പോരാടാല്‍ന്‍ ജല്ല?ല്‍മ്മനി പുതിയ പല്‍ദ്ധതി അവതരില്‍പ്പില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
bus_strike_nrw_feb_15
നോല്ല?ല്‍ത്ത് റൈല്‍ന്‍ വെല്ല?് ഫാളിയ സംല്ല?ാനല്‍ത്ത് വ്യാഴാഴ്ച ബസ് സമരം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us