Today: 23 Jul 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements
ജര്‍മനി
പൊല്‍ന്‍കണിയുടെ വിഷു ദിനാശംസകല്ല?
ഐശ്വര്യല്‍ത്തില്ലെക്ള കൈല്‍ക്കുല്‍മ്പിളില്ല? സമൃല്‍ദ്ധിയുടെ നിറതില്‍ങ്കളായി കണില്‍െക്കാല്‍ന്നല്‍പ്പൂല്‍ക്കല്ല? കണികണ്ട് ലോകമെല്‍മ്പാടുമുല്ല? മലയാളികല്ല? ഇല്‍ന്ന് വിഷു ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു. സല്‍േന്താഷല്‍ത്തില്ല? വിരിയുല്‍ന്ന ഐശ്വര്യല്‍െത്ത എതിരേല്ലഗ്ഗ് മലയാളിയുടെ കാല്ല?ഷികോല്ല?വമായ വിഷുകണി ........ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

- dtd.15 Apr 2018

ഇന്‍ഡ്യ
onam_2017_editorial
തിരുവോണം ല്ലമ്ള ഓല്ല?ല്‍മ്മയില്ല? ഒരു സുവല്ല?ല്‍ണ്ണല്‍ത്തിളല്‍ക്കം
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?

മലയാളി മനസില്ലെക്ള ചിമിഴില്ല? കനക സ്മൃതികളുണല്ല?ല്‍ത്തി പൊല്‍േന്നാണം വീണ്ടും എല്‍ത്തി. സമത്വ സാഹോദര്യല്‍ത്തില്ലെക്ള ഐശര്യപൂല്ല?ല്‍ണ്ണമായ പൊയ്മറല്‍ഞ്ഞ നല്ല?ദിനല്‍ങ്ങളുടെ ... ..... തുടല്ല?ല്‍ന്നു വായില്‍ക്കുക തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ജര്‍മനി
greetings_editorial_2020_pravasionline
പുതുവല്ല?സരല്‍ത്തില്ല? ശാല്‍ന്തി സമൃല്‍ദ്ധി നല്‍ന്മകല്ല? നിറല്‍െഞ്ഞാഴുകല്‍െട്ട !!
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?

കാലല്‍ത്തില്ലെക്ള കളിയരല്‍ങ്ങില്ല? 2016 വല്ല?ഷം നടല്‍ന്നു നീല്‍ങ്ങി. യവനിക വീണ അരല്‍ങ്ങില്ല? 2017 പ്രശോഭിതമായി ഉയല്ല?ല്‍ന്നു പൊല്‍ങ്ങി. ഓളവും തീരവും ഇരല്‍മ്പിയാല്ല?ല്‍ന്ന സല്‍ഞ്ചാരല്‍ത്തില്ല? പില്‍ന്നില്‍ട്ട വഴികളിലെ, യാത്രകളില്ല? നിവധിയോല്ല?ല്‍മ്മകല്ല? .... തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Easter_2016
ലോകം ഉയില്ല?ല്‍പ്പു തിരുനാളില്ലെക്ള സ്മരണയില്ല?
ദൈവപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു ഉല്‍ത്ഥിത നായതില്ലെക്ള അനുസ്മരണയുമായി ലോകമെല്‍മ്പാടുമുല്ല? ക്റൈസ്തവ സമൂഹം ഇല്‍ന്ന് ഈല്ല?ല്ല? ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്നു. യേശുക്രിസ്തു മരണല്‍െത്ത കീഴടല്‍ക്കി ലോകല്‍െത്ത വിജയില്‍ച്ചതില്ലെക്ളയും ............ തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഇന്‍ഡ്യ
67th_republicday_greetings_editorial
റില്‍പ്പബ്ളിക് ദിനാശംസകല്ല? !!!
സ്വതല്‍്രന്തഭാരതല്‍ത്തില്ലെക്ള അറുപല്‍ത്തിയേഴാമത് റില്‍പ്പബ്ളിക് ദിനം ആഘോഷില്‍ക്കുല്‍ന്ന മംഗള മധുര വേളയില്ല? എല്ല?ാ ഭാരത പൗരല്‍ന്മാല്ല?ല്‍ക്കും പ്രവാസി മലയാളികല്ല?ല്‍ക്കും ............. തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ജര്‍മനി
8th_bday_pravasionline_editorial
പ്രവാസിഓല്‍ണ്‍ലൈല്‍ന്‍ ഒല്‍ന്‍പതാം വല്ല?ഷല്‍ത്തിലേയ്ല്‍ക്ക് ... വാല്ല?ല്‍ത്താസമൃല്‍ദ്ധിയുടെ ഒരു വല്ല?ഷം കൂടി ...
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
4thbirthdayeditorial
അഞ്ജലിബല്‍ദ്ധരായി അല്‍ഞ്ചാം വയസിലേയ്ല്‍ക്ക് ; വായനാ സംസ്കാരല്‍ത്തില്ലെക്ള പുതിയ പാതയിലൂടെ നമോവാകം
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?

ലോകം മുഴുവല്‍ന്‍ വായനാ സംസ്കാരല്‍ത്തില്ല? വില്‍പ്ളവം സംഭവില്‍ച്ചു കൊണ്ടിരില്‍ക്കുല്‍ന്ന ഒരു കാലഘല്‍ട്ടമാണിത്. പൊടിനിറല്‍ഞ്ഞ പഴയ ഗ്രല്ല?ശാലകളിലെ പുസ്തകല്‍പ്പുഴുല്‍ക്കളുടെ ല്ല?ാനല്‍ത്ത് ഇല്‍ന്ന് ശതകോടില്‍ക്കണല്‍ക്കിനു വെബ്സൈല്ലഗ്ഗുകല്ല? സല്ല?ഫ് തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
യൂ.കെ.
conventionmanchester
മാല്‍ഞ്ചല്ല?ല്ല? മല്‍്രന്തിയ്ല്‍ക്കുല്‍ന്നു ; വിശ്വാസം അതല്ലേ? എല്ല?ാം
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?


ജോസ് കുല്‍മ്പിളുവേലില്ല?

നാഥല്‍ന്‍ പറല്‍ഞ്ഞു, തോമാ നീ അവിശ്വാസിയാവാതെ എല്ലെക്ള യടുല്‍ക്കല്ല? വരിക, നീ എല്ലെക്ള ആണില്‍പ്പഴുതുകളില്ല? വിലരിടുക സ്വയം ബോല്‍ദ്ധ്യല്‍െപ്പടുക. ദിവ്യനാഥല്‍ന്‍ അരുളിയതുപോലെ ...... തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
residenteditorukadvjaison
അഡ്വ.ജെയിസല്‍ണ്‍ ഇരില്‍ങ്ങാലല്‍ക്കുട യു.കെ.റസിഡല്ലക്ള് എഡില്ലഗ്ഗല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
editorialcgdelhi
കോമല്‍ണ്‍വെല്ല?ല്‍ത്ത് ഗെയിംസ് ; ഉദ്ഘാടനല്‍ച്ചടല്‍ങ്ങില്ല? സ്തബ്ദരായി വിദേശ മാല്‍ദ്ധ്യമല്‍ങ്ങല്ല?
എഡില്ലേഗ്ഗാറിയല്ല?

ജോസ് കുല്‍മ്പിളുവേലില്ല?


അബല്‍ദ്ധല്‍ത്തില്ല? കില്‍ട്ടിയ അടിപോലെയായി വിദേശമാല്‍ദ്ധ്യമല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് കോമല്‍ണ്‍വെല്ല?ല്‍ത്ത് ഗെയിംസില്ലെക്ള ഉദ്ഘാടനല്‍ച്ചടല്‍ങ്ങില്ലെക്ള വല്ല?ല്‍ണ്ണവിസ്മയല്‍ങ്ങല്ല? കണ്ടു കഴില്‍ഞ്ഞല്‍േപ്പാല്ല?. ഇരുവരെ എഴുതില്‍പ്പിടില്‍പ്പില്‍ച്ച കോമാളില്‍ത്തരല്‍ങ്ങല്ല?ല്‍ക്ക് മറുവാക്യമെഴുതാല്‍ന്‍ ....


തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഇന്‍ഡ്യ
chingam malayalam calendar first
പൊല്‍ന്നില്‍ന്‍ ചില്‍ങ്ങല്‍പ്പുലരിയുടെ ആശംസകല്ല?

ഇല്‍ന്ന് ചില്‍ങ്ങല്‍പ്പുലരിയുടെ തുടല്‍ക്കം. സല്‍മ്പദ് സമൃല്‍ദ്ധിയുടെ നാളുകല്ല? ഇനി വരികയായി. മലയാളികല്ല? പുതുവല്ല?രാഘോഷല്‍ത്തില്ല? സല്‍േന്താഷ തിമില്ല?ല്‍പ്പിലാണ് ....................തുടല്ല?ല്‍ന്നു വായില്‍ക്കുക തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
യൂറോപ്പ്
alphonsammavatican editorial
സഹനല്‍ത്തില്ലെക്ള പുഷ്പം വിരില്‍ഞ്ഞു... വിശുല്‍ദ്ധയായി
വേദനകളുടെ പറുദീസയില്ല? ഈശോയുടെ ദിവ്യമുഖം ദല്ല?ശില്‍ച്ച പുണ്യാത്മാവ് വിരില്‍ഞ്ഞു. ഭാരതസഭയുടെ കെടാവിളല്‍ക്കായി കേരള കല്‍േത്താലില്‍ക്കരുടെ അഭൗമ സല്‍മ്പല്‍ത്തായി വിശുല്‍ദ്ധരുടെ...................തുടല്ല?ല്‍ന്നു വായില്‍ക്കുക തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
ഇന്‍ഡ്യ
mulla
മുല്ല?ല്‍െപ്പരിയാല്ല?: മറുനാടല്‍ന്‍ മലയാളികല്ല? പ്രതികരില്‍ക്കണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Vishukkani orukki

+ more video links

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us